Daňové odpočty na opravy a údržbu kanalizace

Vzhledem k tomu, že opravy a údržba kanalizace jsou klíčovou činností pro mnoho podnikatelů v oblasti stavebnictví a facility managementu, je důležité porozumět jejich daňové uznatelnosti a správnému nakládání z pohledu DPH.

Opravy a údržba jsou jednou z oblíbených oblastí, na které se zaměřují při kontrolách správci daně. Z pohledu daně z příjmů zkoumají, zda se jedná o opravu či údržbu, která je daňovým nákladem, nebo o technické zhodnocení, které je považováno za dlouhodobý majetek, a pokud jeho hodnota překročí za rok 80.000 Kč, je třeba ho do nákladů rozpouštět postupně formou odpisů. Zde je třeba upozornit na skutečnost, že hodnota jednotlivých technických zhodnocení provedených během roku např. na budově se za daný rok sčítá. Z pohledu DPH pak správci daně zkoumají použití správného režimu DPH.

Účetnictví a daň z příjmů

Definici oprav a údržby pro účely účetnictví najdeme v §47 vyhlášky 500/2002 Sb. Podle něj se opravou odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

V kontextu oprav kanalizací se často setkáváme s výzvami, jako jsou prasklé potrubí nebo ucpané odpady. Tyto problémy nejenže vyžadují rychlou a efektivní reakci, ale také správné zařazení do účetnictví.

Opravy kanalizací, které nevedou k technickému zhodnocení majetku, ale pouze obnovují jeho původní stav, je možné plně zahrnout do daňových nákladů v období jejich vzniku. Je však důležité, aby tyto opravy byly řádně dokumentovány, což zahrnuje fotografickou dokumentaci před a po opravě, stejně jako podrobný záznam o použitých materiálech a pracích.

zavalené potrubí

Zavalená kanalizace

DPH

Specificky pro opravy kanalizací je zásadní uplatnění správné sazby DPH. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto prací lze klasifikovat jako stavební či montážní práce, je možné využít režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP), což může výrazně zjednodušit daňové zpracování pro poskytovatele i příjemce těchto služeb.

Režim přenesení daňové povinnosti (RPDP)

RPDP dle §92a a §92e zákona o DPH se použije při dodání stavebních nebo montážních prací, které spadají do klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, jinému plátci. Pak dodavatel neuplatňuje DPH na výstupu a příjemce daň přizná a uplatní si nárok na odpočet v souladu s podmínkami zákona o DPH.

Je vhodné, aby příjemce, pokud není zřejmé, zda vystupuje jako podnikatel (toto se týká např. fyzických osob nebo veřejnoprávních subjektů, které mohou vystupovat jak jako podnikatelé, tak i nepodnikatelé – pokud konkrétní činnost vykonávají v rámci veřejné správy), předem dodavateli sdělil své DPH DIČ a deklaroval svůj status osoby povinné k dani. Ideálně písemně, ve smlouvě. Je třeba upozornit, že v případě, kdy by místo RPDP byla nesprávně uplatněna daň na výstupu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet. Naproti tomu, pokud měla být uplatněna DPH na výstupu a dodavatel použije RPDP, dluží státu neodvedenou DPH.

Standardní režim DPH

Při uplatňování standardního režimu DPH je třeba dbát na použití správné sazby DPH. Standardně se používá základní 21% sazba DPH., v případě výstavby či dodání stavby pro sociální bydlení (mj. bytové jednotky do 120 m2, rodinného domu do 350 m2 či bytového domu, kde není obytný prostor přesahující 120 m2) nebo poskytnutí stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení nebo sociální bydlení, se použije snížená 12% sazba DPH.

V případě pochybností je možné požádat FÚ o závazné posouzení určení sazby DPH. Žádost stojí 10.000 Kč za jednu položku, žadatel v ní popíše situaci a uvede návrh výroku. Správce daně má 3 měsíce na její vyřízení.

Dovolujeme si ještě upozornit, že použití standardního režimu DPH, či RPDP, není na libovůli plátce, ale závisí na splnění podmínek zákona o DPH.

Administrativa a dokumentace oprav kanalizace

Jak vidíte, opravy a údržba kanalizace vyžadují nejen technickou zručnost, ale také pečlivou administrativní přípravu.

Zajištění správného dokumentování a zaúčtování těchto prací vám může pomoci v maximálním využití daňových výhod, což přináší podnikatelům významné úspory. Nezapomeňte proto na detailní dokumentaci a správné zařazení těchto prací do vašeho účetnictví.

Článek vznikl ve spolupráci se společností https://www.uol.cz/, která se nám stará o účetnictví.

Další rady k nezaplacení

prevence ucpani odpadu v kuchyni, zbytky jidel tuky

Prevence ucpání odpadů v kuchyni

Začal vám odpad v kuchyni špatně odtékat, případně neodtéká vůbec, bublá a line se z něj nepříjemný zápach? S ucpaným odpadem v kuchyni čas od času bojuje takřka každá domácnost. Tomuto problému je však možné předcházet díky několika preventivním opatřením. O jaká opatření se jedná a co dělat, pokud se odpad přesto ucpe?

jak rychle řešit ucpání kanalizace a WC

Jak rychle a efektivně řešit havarijní ucpání kanalizace

Ucpal se vám odpad v kuchyni či koupelně nebo bojujete s přetékající toaletou? Jedná se o vůbec nejčastější problémy spojené s kanalizací. Naštěstí v řadě případů dokáží tyto nepříjemné situace vyřešit domácí metody čištění odpadu a kanalizace. A pokud nic nezabere? Profesionální firma problém zaručeně vyřeší.

ruční spirála na čištění domovních odpadů

Jak vyčistit ucpaný odpad svépomocí

V článku Vám popíšeme jak postupovat při špatně odtékajícím domovním odpadu nebo ucpané kanalizaci či WC. Také se dozvíte jak vyčistit ucpaný odpad svépomocí.

Čištění tukových lapolů - Herčík a Kříž

Co jsou to tukové lapoly a proč je důležité je pravidelně čistit?

V zařízeních, ve kterých se zpracovává velké množství potravin s vysokým obsahem tuků, jako jsou například restaurace, řeznictví, školní jídelny nebo kantýny, by rozhodně neměly chybět takzvané tukové lapoly. Co si pod tímto pojmem představit a proč je důležité tukové lapoly pravidelně čistit?