Nejčastější závady na kanalizaci a možné způsoby opravy

Článek o nejčastějších závadách na kanalizaci s popisem možností jejich oprav.

Rozsazené potrubí

Jde o odchýlení spoje dvou potrubí od sebe. Odchýlení může být buď vertikální, horizontální nebo osové. V těchto místech se tvoří zub, o který se pak zachycují nečistoty a postupně se na tomto místě začnou hromadit, až se potrubí ucpe. V místě poškozeného spoje dochází i k úniku vody z potrubí, která má pak daleko menší nosnou sílu na odplavení splašků do hlavního řadu.

MOŽNOSTI OPRAVY ROZSAZENÉHO POTRUBÍ

Rozsazené potrubí se dá opravit bezvýkopovou opravou zatažením krátkého sanačního rukávce přes hrdlo. Pokud je rozsazení větší, je vhodné vytvořený zub na kanalizaci odfrézovat řízenou robotickou frézou a poté aplikovat sanační vložku. Taková oprava překryje vytvořený zub a zatěsní spoj.

Prorostlé kořeny do kanalizace

Kořeny prorostou do kanalizace převážně z netěsných hrdel, z poškozeného potrubí, nebo z revizní šachty. O kořeny se pak zachytávají nečistoty a potrubí se časem ucpe.

MOŽNOSTI OPRAVY KANALIZACE, DO KTERÉ PROROSTLY KOŘENY

Jako první je potřeba kořeny z kanalizace vyfrézovat. Na frézování kořenů v kanalizaci používáme speciální řetězové frézy na tlakovou vodu, nebo nově řízenou robotickou frézu. Po odfrézování kořenů se provede kamerová prohlídka kanalizace. Pokud je potrubí staticky v pořádku a kořeny prorostly skrz hrdla či drobné praskliny, je nejlepší provést bezvýkopovou opravu krátkou sanační vložkou a v případě většího rozsahu dlouhým sanačním rukávcem. V případě velkého statického poškození je nejlepší kanalizaci opravit stavebně výkopem.

Příčná a podélná prasklina na potrubí

Trhliny mohou být od vlasového charakteru, většinou není nutné opravovat, až po velké a praskliny podél celého potrubí nebo přes celý profil trubky. Praskliny způsobují únik splaškové vody z potrubí a snížení nosné síly vody. Tuhé splašky pak nedotečou do řadu a potrubí se začne časem zanášet, až se ucpe.

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY PRASKLÉHO POTRUBÍ

Praskliny jdou dobře opravovat bezvýkopovou opravou. Ta zamezí úniku splaškové vody z potrubí a zlepší hydraulické poměry v místě opravy.

Rozpadlá kanalizace - staticky porušená

Jde o staticky poškozené potrubí, vznik velkých střepů, o které se zachytávají nečistoty, a voda odtéká mimo potrubí. Na takovémto místě se potrubí zaručeně ucpe.

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY ROZPADLÉHO POTRUBÍ

Takto výrazně staticky porušené potrubí nelze opravit bezvýkopovou opravou vložkou. Doporučujeme opravit stavebním výkopem.

Ucpaná kanalizace

Příčin ucpání kanalizace může být mnoho. Od výše a níže popsaných závad, až po obyčejné ucpání např. velkým množstvím papírů, hadry, plínkami, spadlými vonítky z WC apod.

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY UCPANÉ KANALIZACE

Nejjednodušší je kanalizaci vyčistit, ideálně tlakovou vodou dočista. Pokud se ucpávání opakuje, doporučujeme společně s čištěním provést revizi kanalizace kamerou, aby se zjistila příčina. Poté pak příčinu ucpávání opravit.

Spadlý předmět do potrubí

V praxi se setkáváme se vzpříčenými latěmi v kolenech kanalizace, spadlými dlažebními kostkami, vhozenými láhvemi do potrubí apod. O tyto předměty se pak zachytávají další nečistoty a pevné části splašek, až se potrubí časem ucpe.

spadlý předmět v kanalizaci

MOŽNÉ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ SPADLÝCH PŘEDMĚTŮ DO KANALIZACE

Základem je dostat spadlé předměty z potrubí ven. Můžeme použít buď tlakovou vodu, nebo spirálu s háčkem na konci v kombinaci s kamerovým systémem. Pokud předmět nelze vyndat čistící technikou, můžeme se pokusit ho rozfrézovat pomocí řízené robotické frézy na menší kousky a ty pak tlakovou vodou vyčistit.

Vražená odbočka, neodborně napojená odbočka

Tyto závady většinou nejsou příčinou ucpání kanalizace, teda pokud není potrubí odbočky přesazené do řadu v takové míře, že pak brání odtoku splaškové vody. V místech neodborného napojení může docházet k vymílání okolního terénu kolem netěsného potrubí do kanalizace a vzniku kaverny. Díky tomu se pak můžou na povrchu vytvářet propadliny a může se potrubí v místě kaverny propadat.

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY NEODBORNĚ NAPOJENÝCH A VRAŽENÝCH ODBOČEK

Na neodborně provedené odbočky existuje možnost je opravit bezvýkopovou technologií tzv. kloboukováním. Jde o krátkou vložku s límce, která se umístí do odbočky a límec zatěsní okolí napojení. Před takovou opravou je nutné odfrézovat přečnívající odbočku řízenou frézou. Další možností je oprava výkopem.

Vyčnívající překážka z hrdla a vzpříčený předmět v hrdle

O vzpříčené předměty v hrdle se zachytávají zbytky toaletního papírů a další nečistoty a postupně místo ucpávají. V praxi se setkáváme se vzpříčenými klacky, skřípnutým stavebním materiálem v hrdle při neodborné montáži, střep z kanalizace apod.

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY VZPŘÍČENÝCH PŘEDMĚTŮ A PŘEKÁŽEK V HRDLE

Jako první je dobré se pokusit odstranit předmět tlakovou vodou. Pokud čištění kanalizace tlakovou vodou nepomůže, je nutné překážku odfrézovat buď řízenou robotickou frézou, nebo pomocí speciálních trysek na tlakovou vodu.

Vypadlé těsnění ve spoji

Většinou se tato závada stává při neodborné montáži plastového potrubí. Vyčnívající těsnění pak tvoří překážku, o kterou se zachytávají pevné nečistoty, a potrubí se na tomto místě časem ucpe.

vypadlé těsnění v kanalizaci

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY VYPADLÉHO TĚSNĚNÍ VE SPOJI

Doporučujeme odstranit vypadlé těsnění nejlépe řízenou frézou. Tento spoj je pak potřeba přetěsnit pomocí krátké sanační vložky. Jelikož tyto závady se většinou stávají na domovních odpadech, není vždy možné bezvýkopovou opravu provést, a proto je někdy nutné opravit závadu stavebně.

Zvětralá a neodborně provedená revizní šachta

Jedná se o revizní šachty bez vybudovaného žlábku, nebo se zvětralým zdivem, bez žlábku na dně a s napojením odboček mimo dno. Na dně takovéto šachty se pak hromadí pevné nečistoty až do doby, než se kanalizace ucpe. Tomu napomáhá i padání zvětralého zdiva na dno.

MOŽNOST OPRAVY ZVĚTRALÉ ŠACHTY

Nejlepší je provést sanaci šachty, vyspravit zdivo, spáry a vybudovat žlábek na dně. Taky se nesmí zapomenout na dodělání, nebo výměnu stupadel do šachty. Když je to možné napojit připojené potrubí do dna šachty.

Zavalená kanalizace

Jedná se o havarijní stav kanalizace, kdy je potrubí zhroucené, neodtéká a je nutná rychlá oprava.

MOŽNOSTI OPRAVY ZAVALENÉ KANALIZACE

Takto poškozenou kanalizaci je nutné opravit stavebně.

Zlomená kanalizace

Příčinou bývá pokles zeminy v místě potrubí a jeho zalomení, nebo neodborně provedena změna směru při výstavbě. Ve zlomu se vytvoří zub, o který se zachytávají nečistoty a potrubí ucpávají.

zlomená kanalizace

MOŽNÉ ZPŮSOBY OPRAVY ZLOMENÉ KANALIZACE

Pokud se nejedná o příliš velký zlom, je možné takové místo opravit bezvýkopově. Vytvořený zub odfrézovat a poté místo vyvložkovat sanačním rukávcem. Pokud je zlom větší, je lepší opravit kanalizaci stavebně.

Nateklý beton v potrubí, pevné překážky v kanalizaci

Většinou se taková závada stane při stavebních pracích v okolí kanalizace. Jde například o vymývání míchaček, nářadí a kýblů ze stavby do dešťových vpustí, o narušení kanalizační přípojky při injektáži apod. V místě překážky se začnou hromadit nečistoty, které pak potrubí ucpou.

MOŽNÉ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK A NATEKLÉHO BETONU Z POTRUBÍ

Pokud je to možné, dá se překážka odfrézovat řízenou robotickou frézou, nebo speciálními frézovacími tryskami na tlakovou vodu. Pokud není, je nutná stavební oprava.

Zdeformované plastové potrubí

Nejčastěji se tato závada stává při pokládce potrubí a během neodborného hutnění bez správného zásypu. Potrubí je pak v takovém místě staticky oslabené a časem může prasknout. Pokud je potrubí zdeformované na dně, tvoří překážku pro odtékající odpad. Co se časem stane, už asi již víte.

zdeformované plastové potrubí

MOŽNOSTI OPRAVY ZDEFORMOVANÉHO POTRUBÍ

Tato závada nelze opravit bezvýkopovou technologií. Je nutná výměna potrubí za nové.

Proležené potrubí

Jde o potrubí, které si sedlo a je v určitém úseku do protispádu. V těchto místech pak stojí voda a unášecí síla odpadní vody je zde velmi omezená. Proto se zde usazují pevné nečistoty, nebo zde tuhnou tuky z kuchyní, které se usazují na stěnách. Časem zde pak může dojít k ucpání.

proležené potrubí

Potkani v kanalizaci

Potkani se vyskytují v místech, kde mají dostatek potravy. Kanalizaci vám asi neucpou, i když v praxi jsme se setkali, že si potkani nanosí do potrubí kameny a jiné překážky, aby se o ně mohlo jídlo zachytávat. Také není dobré pomyšlení na to, že vám běhají pod zadkem na WC.

MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ POTKANŮ V KANALIZACI

Základem je udržovat kanalizaci čistou a v dobrém stavu bez děr a dalších míst, kudy by potkani do ní nalezli. Dále taky není dobré vyhazovat zbytky jídel do kanalizace a krmit je. Pokud už v kanalizaci potkany máte, aplikujte do revizních šachet přípravky na jejich otrávení.

Závěrem

Víme, že závada na kanalizaci není nic příjemného. Ale pokud se vám tato nepříjemnost stane, nezoufejte. Vždy je nějaké řešení a my jsme připraveni vám ho nabídnout a pomoci vám. Napište nám, popište svůj problém a my vymyslíme nejvhodnější a nejlevnější řešení.

PROČ CHTÍT HERČÍKA A KŘÍŽE

Každý rok vyřešíme přes 6.000 problémů s kanalizacemi, staráme se o více než 18.000 zákazníků a zkušenosti sbíráme od roku 1993.

Používáme jen výkonnou techniku, která odvede práci rychleji a pro vás tak levněji. U nás na velikosti a výkonu záleží.

Ušetříte za dopravu i vodu. Při čištění nejezdíme pro vodu sem a tam. Velké cisterny a recyklační vozy si vystačí.

Další rady k nezaplacení

Ekologické čištění odpadů - šetrné metody bez použití agresivních chemikálií

Ekologické čištění odpadů - šetrné metody bez použití agresivních chemikálií

Když se řekne ucpaný odpad, řadě z nás jako první vytane na mysl takzvaný krtek, tedy chemický čistič odpadu, který používá nespočet českých domácností. Pokud se však chcete vyhnout agresivním přípravkům a podat pomocnou ruku přírodě, zvolte ekologické metody čištění odpadu. Pojďme se na ně podívat.

jak rychle řešit ucpání kanalizace a WC

Jak rychle a efektivně řešit havarijní ucpání kanalizace

Ucpal se vám odpad v kuchyni či koupelně nebo bojujete s přetékající toaletou? Jedná se o vůbec nejčastější problémy spojené s kanalizací. Naštěstí v řadě případů dokáží tyto nepříjemné situace vyřešit domácí metody čištění odpadu a kanalizace. A pokud nic nezabere? Profesionální firma problém zaručeně vyřeší.

prevence ucpani odpadu v kuchyni, zbytky jidel tuky

Prevence ucpání odpadů v kuchyni

Začal vám odpad v kuchyni špatně odtékat, případně neodtéká vůbec, bublá a line se z něj nepříjemný zápach? S ucpaným odpadem v kuchyni čas od času bojuje takřka každá domácnost. Tomuto problému je však možné předcházet díky několika preventivním opatřením. O jaká opatření se jedná a co dělat, pokud se odpad přesto ucpe?

Vývoz septiku i s vyčištěním!

Vývoz septiku i s vyčištěním!

Septik se pomalu plní a přichází čas objednat si auto na jeho vývoz? Zavolejte nám. Na odvoz fekálií jsme odborníci a vašemu septiku dopřejeme kompletní péči. Kromě vývozu ho na přání můžeme i vyčistit tlakovou vodou – bude jako nový.

Když jde o kanalizace, zvládneme cokoli